WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Epidemiologia Komunikaty SARS-CoV-2: Do kogo wysłać wniosek?

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Epidemiologia - komunikaty

SARS-CoV-2: Do kogo wysłać wniosek?

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym także tych dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2, zasadniczo właściwym organem jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Dlatego też:

wnioski dotyczące m.in:

  • przekazania wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2
  • wydania zaświadczenia o odbytej kwarantannie
  • skrócenia kwarantanny

należy kierować bezpośrednio do:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PSSE - Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej), właściwego ze względu na miejsce pobytu/odbywania kwarantanny.

Dane teleadresowe PSSE (Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych)

Wniesienie podania w wyżej wymienionych sprawach do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wydłuża czas ich załatwiania!!!

Uwaga!

  1. Każdy wniosek o wydanie zaświadczenia o odbytej kwarantannie, czy też wniosek o skrócenie kwarantanny „uruchamia” postępowanie administracyjne (art. 217 k.p.a.) tylko wtedy, gdy jest prawidłowo – w myśl art. 63 § 1 k.p.a. wniesiony, tj. pisemnie (opatrzony własnoręcznym podpisem, a nie skanem, wydrukiem podpisu), telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – ePUAP.
    Ważne: przepis nie przewiduje formy złożenia wniosku poprzez e-mail!

  2. Państwowa Inspekcja Sanitarna nie wydaje zaświadczeń o odbytej izolacji, na którą kieruje lekarz (izolacja ≠ kwarantanna).

 

Tobaco Free Cities  logo test na HIV

Jesteś tutaj: Start Epidemiologia Komunikaty SARS-CoV-2: Do kogo wysłać wniosek?