WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena Radiacyjna Komunikaty Informacja dot. powiadomień w zakresie ochrony radiologicznej

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Informacja dot. powiadomień w zakresie ochrony radiologicznej

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż:

I. Wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na:

 1. wykorzystaniu wód termalnych do produkcji energii,
 2. wydobywaniu lub przerobie fosforytów, w tym produkcji fosforu, kwasu fosforowego lub nawozów fosforowych,
 3. uzdatnianiu lub filtrowaniu wód podziemnych,
 4. produkcji surówki z rudy żelaza,
 5. pozyskiwaniu pierwiastków ziem rzadkich z monacytu,
 6. produkcji cyny, ołowiu lub miedzi,
 7. produkcji cyrkonu lub cyrkonii,
 8. produkcji pigmentu TiO2,
 9. eksploatacji elektrowni węglowych, w tym konserwacji kotłów,
 10. produkcji cementu, w tym konserwacji pieców klinkierowych,
 11. przerobie rudy niobu lub tantalu,
 12. produkcji związków toru lub wytwarzaniu produktów zawierających tor,
 13. wykonywaniu pracy w miejscach pracy, niepodlegających nadzorowi organów nadzoru górniczego, w których, mimo podjęcia działań zgodnie z zasadą optymalizacji, stężenie radonu wewnątrz pomieszczeń w tych miejscach pracy przekracza poziom odniesienia - w miejscach pracy wewnątrz pomieszczeń oraz pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w wysokości 300 Bq/m3 (bekereli na metr sześcienny),

- wymaga powiadomienia w zakresie ochrony radiologicznej państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.


II. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących w dniu wejścia w życie zmiany ustawy Prawo atomowe działalność związaną z narażeniem, której wykonywanie wymaga powiadomienia zgodnie z art. 4 ust. 1a Prawo atomowe, dokonają w terminie 12 miesięcy takiego powiadomienia, tj. do dnia 22.09.2020 r.

III. Do wykonywania działalności związanej z narażeniem, o której mowa powyżej, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia powiadomienia, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny nie wniesie, w drodze decyzji administracyjnej, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w powiadomieniu terminu rozpoczęcia wykonywania działalności.

IV. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6a ustawy Prawo atomowe, powiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1a, nie wymaga wykonywanie działalności, w której stężenie promieniotwórcze naturalnych izotopów promieniotwórczych:

1) z szeregu uranu U-238 i z szeregu toru Th-232 nie przekracza wartości 1 kilobekerela na kilogram (kBq/kg), a stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego potasu K-40 nie przekracza wartości 10 kBq/kg,

2) z szeregu uranu U-238, z szeregu toru Th-232 lub izotopu promieniotwórczego potasu K-40 przekracza wartości podane w pkt 1, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

a) dawki, jakie mogą otrzymać pracownicy w związku z wykonywaną działalnością, nie przekroczą wartości dawek granicznych określonych dla osób z ogółu ludności,

b) dawka skuteczna spowodowana wykonywaniem tej działalności, jaką może otrzymać osoba
z ogółu ludności bez uwzględnienia promieniowania tła od naturalnie występujących izotopów promieniotwórczych, nie przekracza 1 milisiwerta (mSv) w ciągu roku kalendarzowego,
z uwzględnieniem wszystkich działalności

- jeżeli wykonywana działalność nie powoduje zwiększenia sumarycznego stężenia izotopów promieniotwórczych radu Ra-226 i radu Ra-228 do poziomu przekraczającego 1 kilobekerela na metr sześcienny (kBq/m3) w wodzie, która może mieć wpływ na jakość wody pitnej lub inne drogi narażenia na promieniowanie jonizujące.

 

Jesteś tutaj: Start Higiena Radiacyjna Komunikaty Informacja dot. powiadomień w zakresie ochrony radiologicznej